Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce jest regulowana przez Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tą ustawą, cudzoziemcy mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, mają również możliwość skorzystać z takich ulepszeń jak ulga na start, składki na preferencyjnych warunkach, czy program Mały ZUS. Przedsiębiorcy zagraniczni mają takie samo prawo, ale muszą uwzględnić pewne wyjątki, które określa Ustawa.

Do wyjątków tych należą:

  • Wymóg posiadania zezwolenia na pracę. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce wyłącznie w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. W takiej formie spółki cudzoziemcy mogą być jedynie komandytariuszami, czyli osobami nieprowadzącymi bieżącej działalności gospodarczej spółki.
  • Wymóg posiadania wizy lub karty pobytu. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce wyłącznie pod warunkiem posiadania wizy lub karty pobytu.
  • Wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji. Cudzoziemcy, którzy chcą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w niektórych zawodach, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Obywatele Ukrainy a gospodarka w Polsce

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Procedura rejestracji działalności gospodarczej

Cudzoziemcy, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą w Polsce, powinni zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna i może być dokonana online lub w urzędzie gminy.

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce - MAGFIN

Ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce podlegają obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość składek zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy

Cudzoziemcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, są zobowiązani do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania jest dochód uzyskany z działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa polskiego. Cudzoziemcy mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie. Prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą jedną główną zaletę, przedsiębiorcy mogą prowadzić firmę w zakresie związanym z ich zainteresowaniami, w dowolnym miejscu i czasie, z możliwością osiągnięcia zysku.

Przykłady działalności gospodarczej cudzoziemców w Polsce

W Polsce działają przedsiębiorstwa założone przez cudzoziemców z różnych krajów świata. Do najpopularniejszych branż, w których działają cudzoziemcy, należą:

  • Handel
  • Usługi
  • Budownictwo
  • Przemysł

Cudzoziemcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy, wpływają na pozycję konkurencyjną gospodarki na arenie globalnej. Znaczenie wpływu przedsiębiorstw zagranicznych ma również odzwierciedlenie na inne elementy systemu gospodarczego, jak wysokość podatku, oraz wysokość PKB, czyli Produktu Krajowego Brutto.

Więcej informacji: magfin.pl

Materiał reklamowy.